Zaznacz stronę

O Fundacji

Fundacja WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA jest Organizacją Obywatelską ustanowioną w czerwcu 2014 roku  w celu zwiększenia zaangażowania obywateli, grup i inicjatyw oddolnych w życie publiczne.

Misja

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA swoją Misję realizuje między innymi poprzez:

  • pobudzanie społecznej aktywnościobywateli, społeczności i wspólnot lokalnych, m in. dzieci i młodzieży, kobiet i mężczyzn, dorosłych,  seniorów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: niepełnosprawnych,  bezrobotnych, bezdomnych nieletnich mających konflikty z prawem, osobom opuszczającym zakłady poprawcze, byłym więźniom, a także innym grupom  społecznym wymagającym wsparcia;
  • niesienie pomocyosobom  grupom potrzebujących w przypadkach wynikających z ograniczeń biologicznych, somatycznych  psychologicznych i społecznych;
  • tworzenie warunków do rehabilitacji społecznej, medycznej, funkcjonalne i psychicznej osób z niepełnosprawnościami, kombatantów, seniorów,  emerytów– zagrożonych jakąkolwiek formą dyskryminacji bądź wykluczenia  społecznego, ekonomicznego czy środowiskowego;
  • zagospodarowanie czasu wolnegodzieci i młodzieży, dorosłych, osób w podeszłym wieku, w szczególności chorych i niepełnosprawnych oraz wykluczonych;
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,  upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • przeciwdziałanie uzależnieniomi patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • edukacja, integracja społeczna, aktywizacja zawodowaoraz wspieranie  rozwoju osób posiadających ograniczony dostęp do walorów i dóbr  społecznych z przyczyn od nich niezależnych;
  • propagowanie, wspieranie i upowszechnianie dostępu do wiedzy, w  szczególności ofert edukacyjnych w ramach kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego i oświaty dorosłych;
  • pomoc społecznaumożliwiająca osobom lub rodzinom wyrównywanie szans oraz przezwyciężanie barier i trudnych sytuacji życiowych, których nie są  oni w stanie pokonać samodzielnie;
  • udzielanie pomocy osobom poszkodowanymw wypadkach i zdarzeniach drogowych.

Tam to się wszystko zaczęło w 2014 roku. W Pacanowie. 

Nasi Partnerzy

Kontakt

Fundacja WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA

Siedziba:   ul. Raciborska 54, Ruda Kozielska 47 – 430

gmina Kuźnia Raciborska,  powiat Racibórz

Województwo Śląskie

e-mail: fundacja(at)wielopokoleniowa.pl

tel.  720 – 120 – 720

Oddział:     ul. Roosevelta  118 B / 104,  Zabrze  41 – 800

NIP 6551972305   REGON 360123005   KRS  0000530123
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
numer konta bankowego: 47 2130 0004 2001 0953 1328 0001 VOLKSWAGEN BANK POLSKA SA