Zaznacz stronę

O Fundacji

Fundacja WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA jest Organizacją Obywatelską ustanowioną w czerwcu 2014 roku  w celu zwiększenia zaangażowania obywateli, grup i inicjatyw oddolnych w życie publiczne.

Misja

WSPÓLNOTA   WIELOPOKOLENIOWA

 

MISJA

 

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA 

buduje zdrowe i trwałe relacje wśród ludzi w każdym wieku:

 • dla obecnego ich współżycia w świecie, 
 • uczenia się z przeszłości, 
 • planowania przyszłości, 

w celu podnoszenia zrozumienia wspólnoty interesów między pokoleniami.

 

WIZJA

 

Wizją WSPÓLNOTY WIELOPOKOLENIOWEJ jest stworzenie społeczności w których 

każde pokolenie zostanie usłyszane, a jego głos będzie brany pod uwagę 

przy podejmowaniu wszelkich decyzji. 

Takie społeczności:

 • doceniają wartości i zasoby każdej generacji oraz jednostki, 
 • uwzględniają role młodych i starszych, 
 • zachęcają do współpracy i wsparcia między pokoleniami, 
 • rozwijają międzypokoleniową interzależność 
 • budują politykę ukierunkowaną na potrzeby każdego z pokoleń.

SYSTEM WARTOŚCI

 

W swojej działalności WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA 

i wszystkie osoby oraz podmioty zaangażowane w tę działalność 

kierują się:

 • Odpowiedzialność. 

Rozumiemy że każda nasza decyzja ma wpływ na otoczenie. Dbamy aby ten wpływ był zawsze pozytywny.

 • Szacunek

Szanujemy innych ludzi i siebie nawzajem.

 • Partnerstwo

Dbamy o Dobro Wspólne działając we współpracy z innymi. Prowadzimy stały dialog aby jak najlepiej poznać potrzeby, problemy i oczekiwania.  

 • Transparentność

Działamy uczciwie i przejrzyście. Wymagamy tego od innych.

 • Pasja   

Działamy z Pasji!

DZIAŁALNOŚĆ

 

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA swoją Misję realizuje między innymi poprzez:

 

* POBUDZANIE SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI obywateli, społeczności i wspólnot lokalnych, m in. dzieci i młodzieży, kobiet i mężczyzn, dorosłych,  seniorów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, nieletnich mających konflikty z prawem, osobom opuszczającym zakłady poprawcze, byłym więźniom, a także innym grupom  społecznym wymagającym wsparcia;

 

* NIESIENIE POMOCY osobom i grupom potrzebujących w przypadkach wynikających z ograniczeń biologicznych, somatycznych  psychologicznych i społecznych;

 

* REHABILITACJĘ: społeczną, medyczną, funkcjonalną i psychologiczną osób z niepełnosprawnościami, kombatantów, seniorów,  emerytów – zagrożonych jakąkolwiek formą dyskryminacji bądź wykluczenia  społecznego, ekonomicznego czy środowiskowego;

 

* ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO dzieci i młodzieży, dorosłych, osób w podeszłym wieku, w szczególności chorych i niepełnosprawnych oraz wykluczonych;

 

* PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM społecznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

 

* EDUKACJĘ

 

* INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ;

 

* AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ; 

 

* WSPIERANIE ROZWOJU osób posiadających ograniczony dostęp do walorów i dóbr społecznych z przyczyn od nich niezależnych

 

* WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ w globalnej sieci MasterPeace.

 

HISTORIA

 

Fundacja WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA została założona w 2014 roku w województwie małopolskim (Szczucin). 

 

Przez kolejne lata rozwijała swoją działalność w województwie świętokrzyskim (Pacanów).

 

W roku 2018 rozpoczęła aktywne działania na terenie województwa śląskiego (Ruda Kozielska).

 

Od 2019 roku WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA jest wyłącznym Przedstawicielem w Polsce globalnego Ruchu MasterPeace tworząc MasterPeace POLAND.

W 2020 WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA przejęła przewodnictwo w Konsorcjum ESKLASTER – Klaster Ekonomii Społecznej.

 

Obecnie WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA uruchomiła Przedsiębiorstwo Społeczne w formie Spółdzielni Socjalnej – FAMILOK Spółdzielnia Socjalna.

 

ENGLISH VERSION

 

The MULTI-GENERATION COMMUNITY Foundation is a Polish Civic Organization 

established in 2014 to build healthy and lasting relationships among people of all ages 

to increase the involvement of citizens, groups and grassroots initiatives in public life.

 

MISSION

========

A COMMUNITY OF MULTI-GENERATIONS

builds healthy and lasting relationships among people of all ages:

* for their present coexistence in the world,

* learning from the past,

* planning for the future,

in order to raise the understanding of the commonality of interests between the generations.

 

VISION

=======

The vision of a MULTI-GENERATIONAL COMMUNITY is to create communities 

in which each generation will be heard and its voice heard when making any decisions.

Such communities:

* appreciate the values ​​and resources of each generation and unit,

* take into account the roles of young and old,

* encourage cooperation and support between generations,

* develop intergenerational interdependence

* build a policy focused on the needs of each generation.

 

VALUE SYSTEM

=============

A MULTI-GENERATIONAL COMMUNITY in its activity and all persons and entities involved in this activity are guided by:

* Responsibility.

We understand that each of our decisions has an impact on the environment. We make sure that this impact is always positive.

* Respect

We respect other people and each other.

* Partnership

We care for the Common Good by acting in cooperation with others. We conduct a constant dialogue to get to know the needs, problems and expectations as much as possible.

* Transparency

We act honestly and transparently. We require it from others.

* Passion

We operate out of passion!

 

ACTIONS

========

We carry out our mission through, inter alia:

 

* STIMULATING THE SOCIAL ACTIVITY of citizens, communities and local communities, including children and adolescents, women and men, adults, seniors and people at risk of social exclusion: the disabled, the unemployed, the homeless, minors who have conflicts with the law, people leaving correctional facilities, former prisoners, and other social groups in need of support;

 

* PROVIDING HELP to people and groups in need in cases resulting from biological, somatic, psychological and social limitations;

 

* REHABILITATION: social, medical, functional and psychological of people with disabilities, veterans, seniors, retirees – at risk of any form of discrimination or social, economic or environmental exclusion;

 

* DEVELOPING FREE TIME for children and adolescents, adults, the elderly, especially the sick and disabled, and the excluded;

 

* COUNTERACTING ADDICTIONS AND social pathologies among children, adolescents and adults;

 

* EDUCATION,

 

* SOCIAL INTEGRATION,

 

* PROFESSIONAL ACTIVATION

 

* SUPPORTING THE DEVELOPMENT of people with limited access to social values ​​and goods for reasons beyond their control

 

* INTERNATIONAL COOPERATION in the global MasterPeace network.

 

HISTORY

=======

The MULTI-GENERATION COMMUNITY Foundation was established in 2014 in the Małopolskie Voivodeship (Szczucin).

 

Over the next years, it developed its activities in the Świętokrzyskie Province (Pacanów).

 

In 2018, it began active activities in the Silesian Voivodeship (Ruda Kozielska).

 

Since 2019, the MULTI-GENERATION COMMUNITY is the exclusive Representative of the global MasterPeace Movement in Poland, creating MasterPeace POLAND.

 

In 2020, a MULTI-GENERATION COMMUNITY took over the chairmanship of the Consortium: ESKLASTER – Social Economy Cluster.

 

Currently, the MULTI-GENERATION COMMUNITY has launched a Social Enterprise in the form of a Social Cooperative – FAMILOK Social Coop.

 

#Multi-generational #MultigenerationalCommunity

 

 

Tam to się wszystko zaczęło w 2014 roku. W Pacanowie. 

Nasi Partnerzy

Kontakt

Fundacja WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA

Siedziba:   ul.Mikołaja Kopernika 14,40-064 Katowice,

gmina Katowice ,  powiat Katowice

Województwo Śląskie

e-mail: fundacja(at)wielopokoleniowa.pl

tel.  720 – 120 – 720

Oddział:     ul. Roosevelta  118 B / 104,  Zabrze  41 – 800

NIP 6551972305   REGON 360123005   KRS  0000530123
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
numer konta bankowego: IBAN PL 44 1870 1045 2078 1068 5759 0001; Nest Bank