Zaznacz stronę

O Fundacji

Fundacja WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA jest Organizacją Obywatelską ustanowioną w czerwcu 2014 roku  w celu zwiększenia zaangażowania obywateli, grup i inicjatyw oddolnych w życie publiczne.

Misja

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA swoją Misję realizuje między innymi poprzez:

 • pobudzanie społecznej aktywności obywateli, społeczności i wspólnot lokalnych, m in. dzieci i młodzieży, kobiet i mężczyzn, dorosłych,  seniorów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: osób z niepełnosprawnościami,  bezrobotnych, bezdomnych nieletnich mających konflikty z prawem, osobom opuszczającym zakłady odosobnienia oraz innym grupom  społecznym wymagającym wsparcia;
 • niesienie pomocy osobom i grupom potrzebujących w przypadkach wynikających z ograniczeń biologicznych, somatycznych,  psychologicznych i społecznych;
 • tworzenie warunków do rehabilitacji społecznej, medycznej, funkcjonalne i psychicznej osób z niepełnosprawnościami, kombatantów, seniorów,  emerytów – zagrożonych jakąkolwiek formą dyskryminacji bądź wykluczenia  społecznego, ekonomicznego czy środowiskowego;
 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, dorosłych, osób w podeszłym wieku, w szczególności chorych i z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,  upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • edukacja, integracja społeczna, aktywizacja zawodowa oraz wspieranie  rozwoju osób posiadających ograniczony dostęp do walorów i dóbr  społecznych z przyczyn od nich niezależnych;
 • propagowanie, wspieranie i upowszechnianie dostępu do wiedzy, w  szczególności ofert edukacyjnych w ramach kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego i oświaty dorosłych;
 • pomoc społeczna umożliwiająca osobom lub rodzinom wyrównywanie szans oraz przezwyciężanie barier i trudnych sytuacji życiowych, których nie są  oni w stanie pokonać samodzielnie;
 • udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach drogowych;
 • współpracę zagraniczną w sieci MasterPeace ( prowadząc MasterPace POLAND );
 • sieciowanie Ekonomii Solidarności Społecznej ( koordynując ESKLASTER );
 • działalność w zakresie Przedsiębiorczości Społecznej ( tworząc FAMILOK Spółdzielnia Socjalna );
 • ochronę dziedzictwa materialnego i niematerialnego kultury śląskiej ( współtworząc: Kraina Śląska – Krajina Ślōnskŏ – Land Of Silesia )

Tam to się wszystko zaczęło w 2014 roku. W Pacanowie. 

Nasi Partnerzy

Kontakt

Fundacja WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA

Siedziba:   ul. Raciborska 54, Ruda Kozielska 47 – 430

gmina Kuźnia Raciborska,  powiat Racibórz

Województwo Śląskie

e-mail: fundacja(at)wielopokoleniowa.pl

tel.  720 – 120 – 720

Oddział:     ul. Roosevelta  118 B / 104,  Zabrze  41 – 800

NIP 6551972305   REGON 360123005   KRS  0000530123
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
numer konta bankowego: IBAN PL 44 1870 1045 2078 1068 5759 0001; Nest Bank