Bob

Kamiński

 

Członek Zarządu Fundacji,

menedżer finansowy, innowator,

aktywista społeczny.

 Misja

 

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA inspiruje i wzmacnia 

relacje wśród osób z różnych generacji dla:

 • zrozumienia współczesności, 
 • docenienia przeszłości, 
 • tworzenia przyszłości. 

w celu podnoszenia zrozumienia wspólnoty interesów między pokoleniami.

 Wizja

 

Wizją WSPÓLNOTY WIELOPOKOLENIOWEJ jest stworzenie społeczności w których każde pokolenie zostanie usłyszane, a jego głos doceniony i wzięty pod uwagę 

przy podejmowaniu wszelkich decyzji. 

Takie społeczności:

 • doceniają wartości i zasoby każdej generacji oraz jednostki, 
 • uwzględniają role młodych i starszych, 
 • zachęcają do współpracy i wsparcia między pokoleniami, 
 • rozwijają międzypokoleniową interzależność, 
 • budują politykę ukierunkowaną na potrzeby każdego z pokoleń.


Wartości

 

W swojej pracy WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA 

i wszystkie osoby oraz podmioty zaangażowane w tę działalność kierują się kluczowymi dla nas wartościami, którymi są:

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Rozumiemy, że każda nasza decyzja ma wpływ na otoczenie. Dbamy aby ten wpływ był zawsze korzystny.

 

 • SZACUNEK

Szanujemy innych ludzi i siebie nawzajem, oczekujemy tego samego od otoczenia.

 

 • PARTNERSTWO

Dbamy o Dobro Wspólne współpracując z każdym, kto podziela nasze Wartości. Prowadzimy stały dialog aby jak najlepiej poznać potrzeby, problemy i oczekiwania.  

 

 • TRANSPARENTNOŚĆ

Działamy uczciwie i przejrzyście. Wymagamy tego od innych.

 

 • PASJA

Działamy z Pasji!

Kluczowe Obszary Działalności

POBUDZANIE SPOŁECZNEJ

AKTYWNOŚCI

 

obywateli, społeczności i wspólnot lokalnych, m in. dzieci i młodzieży, kobiet i mężczyzn, dorosłych,  seniorów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:           

z niepełnosprawnościami, bezrobotnych, bezdomnych, imigrantów, nieletnich mających konflikty z prawem, osób opuszczającym zakłady poprawcze, byłych więźniów,

a także innych grup  społecznych wymagających 

dedykowanego wsparcia.

POMOC

 

osobom i grupom potrzebujących

w przypadkach wynikających

z ograniczeń biologicznych, somatycznych, psychologicznych i społecznych.

Pomoc świadczymy pod warunkiem własnej aktywności biorców.

REHABILITACJA

 

społeczna i funkcjonalną  osób z niepełnosprawnościami, kombatantów, seniorów,  emerytów – zagrożonych jakąkolwiek formą dyskryminacji bądź wykluczenia  społecznego, ekonomicznego czy środowiskowego.

GOSPODAROWANIE

CZASEM WOLNYM

 

dzieci i młodzieży, dorosłych, osób w podeszłym wieku,
w szczególności chorych
i z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych.

Zespół

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA

Natalia

Kucypera

 

Menedżerka

aktywności kulturalnych oraz rękodzielniczych,

koordynator wolontariatu. 

Darek

Ryczkowski

 

Menedżer

działalności społecznej,

aktywista

kultury regionalnej, pedagog. 

Jurek

Granietzny

 

Prezes Zarządu Fundacji, manager,

aktywista w obszarze dostępności

oraz ekonomii społecznej.

Sławek

Nawrot

 

Członek Rady Fundacji

psycholog biznesu,

lider wielu projektów ponadnarodowych, społecznik

Fundacja

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA

 

Biuro Zarządu:     

ul. Kopernika 14, 

KATOWICE   40-064

 

Oddział:   

ul. Roosevelta 118 B, 

ZABRZE   41-800

 

e- mail:  

fundacja(at)wielopokoleniowa.pl 

 

tel.: (+48) 720-120-720

 

NIP 655 19 72 305  

REGON 360123005  

KRS  0000530123


Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

numer konta bankowego IBAN: 

 

PL 44 1870 1045 2078 1068 5759 0001 Nest Bank

Strona www stworzona

przez Zespół FAMILOK Spółdzielnia Socjalna

WWW.FAMILOK.EU